1. Konfirmációs felkészítő – 2014.11.09.

1. Képek

 

2. Énekek

konfienekek_2014_11_09

 

Énekek letöltése pdf formátumban.

3. Megtanulandó

Isten szava és az ember válasza

1. Hogyan szól Isten az emberhez?
Isten az emberhez kijelentés útján szól, melynek két formája van: az általános és a különös kijelentés.

2. Az általános kijelentésben milyen módon szól Isten az emberhez?
A természet, a történelem és a lelkiismeret útján.

3. Mi a különös kijelentés?
Isten Igéje, amely irodalmi formában a Biblia, testet öltött alakban pedig Jézus Krisztus.

4. Milyen részekből áll a Biblia?
Két fő részből áll: az Ó és Újszövetségből. Az Ószövetség 39, az Újszövetség 27 könyvet tartalmaz, így összesen 66 könyv van a Bibliában. A könyvek fejezetekre, a fejezetek versekre oszthatók.

5. Milyen csoportokba sorolhatjuk a Biblia könyveit?
Történeti, tanítói és prófétai könyvek csoportjába.

6. Melyik könyvben olvashatunk a világ teremtéséről?
Mózes első könyvében.

7. Melyik könyv tartalmaz Istenhez és Istenről szóló énekeket?
A Zsoltárok könyve.

8. Mely újszövetségi könyvek tudósítanak Jézus életéről?
Az evangéliumok: Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma.

9. Pál apostolnak hány levele van az Újszövetségben?
Tizenhárom. Kilencet gyülekezeteknek, négyet munkatársainak írt.

10. Mi a Biblia eredeti nyelve?
Az Ószövetségé a héber, az Újszövetségé a görög. Magyar nyelvre először Károli Gáspár gönci református lelkipásztor fordította le a teljes Bibliát.

11. Mikor és hol jelent meg ez az első teljes magyar nyelvű Biblia?
1590-ben, Vizsolyban jelent meg.

12. Mi a Biblia központi üzenete?
“Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

13.Hogyan juthat hitre az ember?
Isten Igéjének hallgatása és olvasása útján a Szentlélek által.”A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róm 10,17)

14. Mi az igaz hit?
Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.

15. Mi a hitvallás három jellemzője?
Az igaz hitvallás személyes, őszinte és bátor.

16. Melyek Református Egyházunk legfontosabb hitvallásai?
Az Apostoli Hitvallás, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás.

17. Hogyan szól az Apostoli Hitvallás?
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában…

18. Mi fejeződik ki a Hitvallás hármas tagolódásában?
A Szentháromság titka: az egy Isten három alakban mutatja be önmagát – Atya, Fiú, Szentlélek.

A tananyag letöltése pdf formátumban.