1. Konfirmációs felkészítő – 2016.09.25.

1. Megtanulandó

Isten szava és az ember válasza

 1. Hogyan szól Isten az emberhez?

Isten az emberhez kijelentés útján szól, melynek két formája van: az általános és a különös kijelentés.

 1. Az általános kijelentésben milyen módon szól Isten az emberhez?

A természet, a történelem és a lelkiismeret útján.

 1. Mi a különös kijelentés?

Isten Igéje, amely irodalmi formában a Biblia, testet öltött alakban pedig Jézus Krisztus.

 1. Milyen részekből áll a Biblia?

Két fő részből áll: az Ó és Újszövetségből. Az Ószövetség 39, az Újszövetség 27 könyvet tartalmaz, így összesen 66 könyv van a Bibliában. A könyvek fejezetekre, a fejezetek versekre oszthatók.

 1. Milyen csoportokba sorolhatjuk a Biblia könyveit?

Történeti, tanítói és prófétai könyvek csoportjába.

 1. Melyik könyvben olvashatunk a világ teremtéséről?

Mózes első könyvében.

 1. Melyik könyv tartalmaz Istenhez és Istenről szóló énekeket?

A Zsoltárok könyve.

 1. Mely újszövetségi könyvek tudósítanak Jézus életéről?

Az evangéliumok: Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma.

 1. Pál apostolnak hány levele van az Újszövetségben?

Tizenhárom. Kilencet gyülekezeteknek, négyet munkatársainak írt.

 1. Mi a Biblia eredeti nyelve?

Az Ószövetségé a héber, az Újszövetségé a görög. Magyar nyelvre először Károli Gáspár gönci református lelkipásztor fordította le a teljes Bibliát.

 1. Mikor és hol jelent meg ez az első teljes magyar nyelvű Biblia?

1590-ben, Vizsolyban jelent meg.

 1. Mi a Biblia központi üzenete?

“Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

13.Hogyan juthat hitre az ember?

Isten Igéjének hallgatása és olvasása útján a Szentlélek által.”A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róm 10,17)

 1. Mi az igaz hit?

Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.

 1. Mi a hitvallás három jellemzője?

Az igaz hitvallás személyes, őszinte és bátor.

 1. Melyek Református Egyházunk legfontosabb hitvallásai?

Az Apostoli Hitvallás, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás.

 1. Hogyan szól az Apostoli Hitvallás?

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 1. Mi fejeződik ki a Hitvallás hármas tagolódásában?

A Szentháromság titka: az egy Isten három alakban mutatja be önmagát – Atya, Fiú, Szentlélek.

A tananyag letöltése pdf formátumban.