2016. július 1-3. között Miskolcon, a Lévay József Református Gimnázium Kollégiumában tartott Presbiteri Konferencián mintegy 140 fő vett részt. A rendezvény témája „A református presbiter hitvallásos felelőssége” volt. A Meghívóban igei alapon hangsúlyossá vált a téma, miszerint „…igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.” /2 Pét 1,10/  A közelgő presbiteri tisztújítás teszi szükségessé, hogy a presbiterek felelősségét minden szinten hangsúlyozzuk, hiszen az egyházi törvényünk is kimondja : „A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak a sáfárai”. A programban megjelölt előadók ezt a  témát járták körbe, és az áhítatok is segítettek megérteni Isten üzenetét a presbiteri szolgálatra vonatkozóan.

A Konferencia köszöntésekkel kezdődött, dr. Szilágyi Sándor ügyvezető elnök elsőként fejezte ki reményét, hogy hasznos, tapasztalatokon álló előadások hangzanak el, és lelkileg mindannyian épülni tudunk belőlük. A meghívott vendégek örömmel adták át jókívánságaikat otthon maradt presbiter társaik nevében.

Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Hittudományi Egyetem professzora a reformáció történelmi gyökereiről beszélt, megemlítve az ortodoxiát, a valdensek, a ferencesek és a husziták mozgalmát.

Dr. Békési Sándor, a KRE HTK docense a református hit és a művészetek kapcsolatáról tartott előadást, kiemelve a festészetet. Hangsúlyozta, hogy Kálvin nem volt művészet ellenes, csupán távol tartotta a szobrokat és festményeket a templomoktól, nehogy azok kössék le a hívek figyelmét, hanem koncentráljanak az igehirdetésre. Ugyanakkor jellemző arra a századra, hogy a németalföldi festészet akkor élte virág-korát.

Dr. Márkus Mihály ny. püspök a gyülekezet hitvallásosan református jellegéről beszélt, kiemelve a presbiterek komoly felelősségét ezen a területen. Figyelmünkbe ajánlotta a  „Református magyar vagyok” c. kiadványát, amelyben ezekről a megtapasztalásairól részletesen ír.

Dr. Tóth János a Békési Területi Szervezet elnökének előadása a presbiter felelősségéről szólt a kálvini etika érvényesüléséért a gyülekezetben. Szükség van a pozitív példaképekre. Kálvin igei alapú figyelmeztetéseit komolyan kell venni.

Hangóné Birtha  Melinda a Miskolc-Avasi Egyházközség lelkipásztora konferálásával a gyülekezet 14 tagú zenekara reformáció-korabeli énekekkel tette hangulatossá, meghitté a konferenciánkat.  A zenekart Zoller János vezette.

Dr. Szilágyi Sándor fórum beszélgetést vezetett az előadók és a résztvevők bevonásával. Középpontban volt a presbiteri felelősség a gyülekezeti élet minden területén. Őszinte vélemények hangzottak el, amelyek olykor erős kritikával párosultak: fogy a gyülekezet, nincs egyetértés a gyülekezet és lelkész között.

Dr. Békefy Lajos a Presbiter  főszerkesztője „ A gazdaságetika változása a Biblia és a reformáció hatására – protestáns történelmi modellek és trendek, kitekintések 2017-re …nem csak presbitereknek” címmel igen érdekfeszítő, értékes előadást tartott. A kálvini eszme fellendítette a kapitalizmust bibliai alapon. A munkával is istentiszteletet lát el a hívő ember. A protestáns országokban nőtt az egy főre eső termelés. A puritanizmusból származó takarékos gazdálkodás Isten dicsőségére nem tékozló gazdálkodás, hosszú távon megtérül, és nemzedékről-nemzedékre nő a jólét. Ez hála és hitbeli alapú gazdaság. Isten ad erőt a gazdagodáshoz.

Dr. Viczián Miklós az MRPSz  missziói elnöke  „A presbiter felelőssége az egyházközség missziójáért” témakörben fejtette ki álláspontját igei alapon a misszió fontosságáról. Az evangelizáció, a megtérésre való hívogatás elengedhetetlen. Az egyház célja a kegyelmi ajándékokkal történő sáfárkodás. Az élő hit egészséges hit és Krisztusban való hit. A presbiter feladata a misszióban: a lelkésszel együtt jól sáfárkodjanak.

A konferencia zárásaként dr.hc. Szabó Dániel elnök foglalta össze a Kárpát-medencében élő  presbiterek felelősségét az egységért, megtartatásunkért. Isten a történelem ura, előttünk sűrítve játszódnak le az események, hogyan tűnnek el istentelen rendszerek a szemünk láttára.

Konferenciánk a Miskolc-Avasi templomban úrvacsorás istentisztelettel Csomós József püspök úr igeszolgálatával és Hangóné Birtha Melinda lelkésznő ágendázásával zárult.
/Horváth Csaba/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.