5. Konfirmációs felkészítő – 2015.03.08.

1. Képek

 

2. Énekek

5_konfirmacios_felkeszito_enek

Énekek letöltése pdf formátumban.

 

3. Megtanulandó

63. Hány sákramentumot szerzett az Úr Jézus?
Kettőt, úgymint a keresztséget és az úrvacsorát.

64. Mi tesz egy szent cselekményt sákramentummá?
Három dolog: 1. Jézus Krisztus rendelte el, 2. van benne külső, látható jegy és 3. van hozzáfűződő ígéret.

35. Mikor szerezte az Úr a keresztséget?
Mennybemenetele előtt, ezekkel a szavakkal: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent-léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Máté 28,18-20)

66. Mi a keresztségben a külső jegy?
A tiszta víz. Ez Jézus vérét jelképezi. Ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy törli el a Jézus vére a lélek szennyét, a bűnt.

67. Mi a keresztséghez fűződő ígéret?
“Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül.” (Márk 16,16)

68. Mikor szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát?
Kereszthalála előtt, nagycsütörtök este, az utolsó vacsorán. „Azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjetek az én emlékezetemre.« Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: »E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjetek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.« Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön” (1Korinthus 11,23-26)

69. Hogyan fogsz készülni az Úr asztalához?
Igaz bűnbánattal. Részt veszek az előkészítő héten az istentiszteleteken. Megbocsátok azoknak, akik megbántottak, és bocsánatot kérek azoktól, akiket én bántottam meg.

70. Mi az Úrvacsorában a látható jegy?
A kenyér és a bor. Jézus Krisztus megtöretett testét és kiontatott vérét jelképezik.

71. Mi az úrvacsorához fűződő ígéret?
„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van” – mondja Jézus (Jn 6,54).

72. Melyik az a hat alkalom, amelyen minden református gyülekezetben tartanak úrvacsoraosztást?
Karácsony, böjt, húsvét, pünkösd, újkenyéri hálaadás, újbori hálaadás.

73. Kik alkotják a keresztyén gyülekezeteket?
A gyülekezeteket az egyház tagjai alkotják, akik szeretetközösségben élve együtt hallgatják az igét, élnek a sákramentumokkal, adományaikkal fenntartják az egyházat, és segítik egymást.

74. Kik a vezetői a református gyülekezetnek?
A református egyházközség élén a presbitérium áll, amelynek tagjait az egyházközség tagjai választják. A presbitérium elnökei a lelkipásztor és a gondnok.

75. Milyen szintjei vannak a Magyarországi Református Egyház szervezetének?
Az egyházközségek alkotják az egyházmegyéket, ennek élén az esperes és a gondnok áll. Az egyházmegyék egyházkerületeket alkotnak, ennek élén a püspök és főgondnok áll. Magyarországon négy református egyházkerület van. Az egyház legmagasabb döntéshozó szerve a Zsinat.

A tananyag letöltése pdf formátumban.
 

Konfirmációs előkészítő alkalmak 2015-ben
vasárnap 14.30-tól!

  1. április 12.
  2. május 10.
  3. május 16-17. 8. osztályosok konfirmációja