6. Konfirmációs felkészítő – 2015.04.12.

1. Képek

2. Énekek

6_konfirmacios_felkeszito_enek

Énekek letöltése pdf formátumban.

 

3. Megtanulandó

76. Mivel bizonyíthatjuk élő hitünket?
Hitünk gyümölcseivel. „Lehetetlen, hogy akik igaz hit által a Krisztusba vannak oltva, a hála gyümölcsét ne teremjék.”

77. Milyen iránytű van a kezedben a boldog életre?
A Tízparancsolat. Ezt két kőtáblára vésve Mózes által adta Isten az ő népének. Az első kőtáblán az Isten iránti, a másodikon a felebarátaink iránti kötelességeink sorakoznak.

78. Hogyan szól az I. parancsolat?
„Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!”

79. Mit kíván Isten az I. parancsolatban?
Azt, hogy egyedül őrá bízzam az életem. Ő legyen a legfontosabb számomra, tehát senkit és semmit ne bálványozzak.

80. Hogyan szól a II. parancsolat?
„Ne csinálj magadnak istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiákat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.”

81. Mit kíván Isten a II. parancsolatban?
Azt, hogy magamban ne alkossak Istenről hamis képet. Mások ábrázolásait ne tévesszem össze az igaz Istennel.

82. Hogyan szól a III. parancsolat?
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!”

83. Mit kíván Isten a III. parancsolatban?
Azt, hogy szent nevét tiszteletlenül soha ajkamra ne vegyem. Annál inkább dicsőítsem őt imádsággal, énekmondással és bizonyságtétellel.

84. Hogyan szól a IV. parancsolat?
„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapudon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a Földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját”

85. Mit kíván Isten a IV. parancsolatban?
Azt, hogy hat napon át becsületesen végezzem munkámat, a hetedik napot pedig szenteljem meg igehallgatással, énekmondással, imádsággal és adakozással.

86. Hány ünnepkörre oszlik az egyházi év?
Három ünnepkörre. Ez a karácsonyi, a húsvéti és a pünkösdi ünnepkör.

87. Hogyan szól az V. parancsolat?
„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!”

88. Mit kíván Isten az V. parancsolatban?
Azt, hogy szüleim és minden nevelőm iránt tiszteletet és szeretetet tanúsítsak; soha ne feledjem, hogy javamat akarják; emberi gyarlóságukkal szemben pedig igyekezzem megértéssel lenni.

89. Hogyan szól a VI. parancsolat?
„Ne ölj!”

90. Mit kíván Isten a VI. parancsolatban?
Azt, hogy tiszteljük és óvjuk az emberi életet. Ezért szent akarata ellen van mind a magunk, mind a mások életének kioltása; a meg nem született magzatok megölése; a háború; és az önpusztítás, mint amilyen az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás, vagy az életünkkel való vakmerő játék.

91. Hogyan szól a VII. parancsolat?
„Ne paráználkodj!”

92. Mit kíván Isten a VII. parancsolatban?
Mivel testünk a Szentlélek temploma, megtilt minden tisztátalan gondolatot, beszédet és cselekedetet.

93. Hogyan szól a VIII. parancsolat?
„Ne lopj!”

94. Mit kíván Isten a VIII. parancsolatban?
Nemcsak azt, hogy tolvajjá vagy rablóvá ne váljak, hanem azt is, hogy felebarátomat és a közösséget bármilyen más módon meg ne károsítsam.

95. Hogyan szól a Hegyi Beszéd „aranyszabálya “?
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjetek velük…”

96. Hogyan szól a IX. parancsolat?
„Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!”

97. Mit kíván Isten a IX. parancsolatban?
Azt, hogy mindig igazat mondjak; a rágalmazást és hízelgést kerüljem; mások hibáit ne hátuk mögött beszéljem, hanem szeretettel négyszemközt mondjam meg. A mások kritikája pedig ne sértődésre, hanem önvizsgálatra vezessen.

98. Hogyan szól a X. parancsolat?
„Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé!”

99. Mit kíván Isten a X. parancsolatban?
Azt, hogy a bűneimet már gyökerükben meglássam, s küzdjek ellenük. A gonosz kívánságok helyett Isten szerinti kívánságaim legyenek.

100. Hogyan foglalta össze az Úr Jézus a Tízparancsolatot, valamint az Ószövetségben található összes parancsolatot?
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.” És: „Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat.”

A tananyag letöltése pdf formátumban.
 

Konfirmációs előkészítő alkalmak 2015-ben
vasárnap 14.30-tól!

  1. május 10.
  2. május 16-17. 8. osztályosok konfirmációja