Igényelhető ellátások

Idősek otthona

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) gondoskodunk, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az idősek otthonában a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézmény 55 férőhelyes, ellátási területe országos. Az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

 • lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, “melegvíz ellátást”
 • napi ötszöri étkeztetést
 • a napi huszonnégy órás szolgálatot,
 • az ellátást igénybe vevők az intézetben a saját ruhájukat viselik; az intézet biztosítja – szükség szerinti ruházattal, ill. textíliával való ellátást és -  a textíliák, ruházat mosását, a házirendben meghatározott módon
 • gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, gyógyszereinek beszerzéséről; ennek keretén belül az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletről, szükség szerinti ápolásról, valamint a szakorvosi ellátáshoz, és kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
 • egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről;
 • a bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevők értékeinek megőrzéséről, melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét a házirendben szabályoztuk
 • alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl.: pedikűr, manikűr, fodrászat, kozmetika, masszőr) melyért – esetenként –önköltséget meg nem haladó mértékű térítési díj is kérhető.

Térítési díjak:

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 
Az átlagos gondozást igénylő ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke 2019. évben: 3050 Ft/fő/nap

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás étkezés nélkül: 
Az átlagos gondozást igénylő ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke étkezés nélkül 2019. évben: 2050 Ft/fő/nap

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása:
Fokozott gondozást igénylő (súlyos demens) ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke 2019. évben: 3250 Ft/fő/nap

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása étkezés nélkül:
Fokozott gondozást igénylő (súlyos demens) ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke étkezés nélkül 2019. évben: 2250 Ft/fő/nap

Idősek és Demens személyek Nappali ellátása

Engedélyezett férőhelyek száma: 45 fő

Az intézmény alaptevékenysége: A helyi igényeknek megfelelően szociális, egészségi, mentális állapotnak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás.

Működési terület: Nyíregyháza város község közigazgatási területe.

A nappali ellátás nyitva tartása: minden nap 8h-tól 16h-ig

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra a lakosság szükségleteinek megfelelően. Célja az idős emberek egészségügyi, pszichés ellátása, tartalmas klubélet biztosítása azok részére, akik még koruknál fogva képesek bejárni.

A nappali ellátás a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi a demens személyek napközbeni étkeztetését.

A nappali ellátás szolgáltatásai:

 1. tanácsadás,
 2. készségfejlesztés,
 3. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 4. idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,
 5. esetkezelés,
 6. felügyelet,
 7. gondozás és
 8. közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosítja.

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

A demens személyek nappali ellátása a nappali ellátás részeként kerül megszervezésre.

A demens személyek nappali ellátására szervez:

 • egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel
 • folyamatos gondozói felügyeletet biztosít a nyitvatartási idő alatt

Egyéb szolgáltatásaink:

 • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése
 • Tájékoztatás a jogszabályi változásokról, szociális ellátások igénybevételéről.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése. (szociális támogatások igénybe vétele)
 • Gyógypedagógiai foglalkozások, képességek megtartása, fejlesztő órák
 • Az ellátást igénybe vevők részére, könyvek, sajtótermékek, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök, sporteszközök biztosítása.
 • gyógytorna, masszázs
 • egészségügyi rendelő
 • vásárló túra
 • klubkávéház
 • fodrászat, manikür, pedikür
 • filmklub
 • „kispatyolat”
 • demens ellátás esetén napi egyszeri meleg élelem biztosítása

Térítési díj:

A nappali intézményi ellátás csak napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén térítési díj mentes.

A demens személyek részére nyújtott nappali intézményi ellátás a napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén térítési díj mentes.

A demens személyek részére nyújtott nappali intézményi ellátás a napközbeni tartózkodás és ott étkezés igénybevétele esetén : 450 Ft/nap

Szociális étkeztetés

Működési terület: Nyíregyházai Kistérséghez tartozó települések

Az étkeztetés nyitvatartási rendje: a hét minden napja

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően kerül megszervezésre:

 • az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 • az étel elvitelének lehetővé tételével,
 • lakásra szállításával.

Az étkezés helyben fogyasztására a hét minden napján 11 h-tól, 14 h-ig van lehetőség. Az igénybevevők saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítását kiszállítással biztosítjuk. A kiszállítás a hét minden napján 10h-tól, 13-h-ig kerül megszervezésre.

A szociális étkeztetés megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a hét minden napján.

Az étkeztetés igénybevételénél szociálisan rászorultnak minősül a) a 70. életévét betöltött személy, b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi járadékos, munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy, c) tartósan beteg személy, d) fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy e) és a hajléktalan személy.

A szociális rászorultságot a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a tartós betegséget, fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a háziorvos az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy a fekvő-beteg szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján igazolja.

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a hét mindennapján. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.

Térítési díjak:

Jövedelem határok

Fizetendő térítési díj (Ft/fő/nap)

Kiszállítás 100Ft/cím

0 Ft - 30 000 Ft

190 Ft

30 001 Ft - 38 500 Ft

240 Ft

38 501 Ft - 48 500 Ft

260 Ft

48 501 Ft - 58 500 Ft

300 Ft

58 501 Ft - 68 500 Ft

350 Ft

68 501 Ft - 78 500 Ft

430 Ft

78 501 Ft - 93 500 Ft

480 Ft

93 501 Ft-

500 Ft

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában

Működési és ellátási terület:

A házi segítségnyújtás tekintetében az ellátási terület Nyíregyháza kistérséghez tartozó települések (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő) Közigazgatási területe.

A házi segítségnyújtás hét napos, folyamatos nyitva tartással működik.

A házi segítségnyújtás

 1. a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,
 2. a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás

szolgáltatási elemet biztosít.

Szociális segítés keretében biztosítjuk:

 1. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 2. a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 3. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 4. szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítjuk

 1. az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 2. a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 3. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 4. a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 5. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 6. szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Egy ellátott által fizetett intézményi térítési díj mértéke 2019. évben:

Szociális segítés: 300 Ft/óra

Személyi gondozás: 300 Ft/óra

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott- a fogyatékkal élő személyek számára lakókörnyezetükben nyújt ellátást, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésnek segítése valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása, valamint a személyi szállítás révén.

Nyitvatartás: A támogató szolgáltatás hétfőtől-péntekig 08:00 -16:20 óráig működik.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,  információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

A támogató szolgáltatás szolgáltatásai:

 1. gondozás,
 2. készségfejlesztés,
 3. tanácsadás,
 4. szállítás,
 5. felügyelet,
 6. gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 7. háztartási segítségnyújtás és
 8. esetkezelés

Térítési díj:

Személyi segítés intézményi térítési díja: 300 Ft/egység, azaz háromszáz forint/egység

Személyi szállítás intézményi térítési díja: 30 Ft/km

x

Elhagyott lakáskulcsot találtunk!

Január 6-án, valószínűleg a 10.30-as istentiszteleten hagyott valaki a templomban egy lakáskucslot. A lelkészi hivatalban átvehető!