Adatvédelmi nyilatkozat

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató, valamint a telefonon kapcsolatot létesítő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldalra történő regisztráció, valamint a Telefonbeszélgetés megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
Adószám: 19858179-1-15
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
Telefon: +36 (42) 507-048
E-mail: nyiregyhaza-varos@reformatus.hu

2. Adatkezelés célja és kezelt adatok

2.2. A www.refnyiregyhaza.hu oldal feladata, hogy Felhasználó igénybe tudja venni a weboldal szolgáltatásait. Ezért Szolgáltató által gyűjtött személyes adatok korlátozottak, és - a szolgáltatás hibátlan teljesítéséhez nélkülözhetetlen adatok kivételével - nem kötelezőek.

2.3. A kapcsolatfelvételek Szolgáltató általi teljesítése és a kapcsolatfelvétel feltételeinek későbbi bizonyítása céljából nélkülözhetetlen adatok a következők: név, telefonszám, e-mail cím. A telefonszám feltétlenül fontos arra az esetre, hogy a Szolgáltató bármilyen probléma esetén fel tudja hívni Felhasználót. A Felhasználó által megadott adatok bármikor módosíthatóak, változás esetén kérjük azonnal frissítse.

2.4. A Kapcsolatfelvételek könnyebb teljesítése, a korábbi kapcsolatfelvételek nyomon követése céljából a Felhasználó nevét és email címedét kezeli Szolgáltató.

2.5. Hírlevélküldést, direkt marketing üzenetek küldéset - csak külön hozzájárulás mellett eszközölhet a Szolgáltató.

2.6. Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja.

2.7. Felhasználó kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatait kezelése során Szolgáltató önálló adatkezelőként jár el. Az adatkezeléshez történő Felhasználói hozzájárulás az kapcsolatfelvétellel történik.

2.8. Szolgáltató nem jogosult értékesíteni, sem továbbítani Felhasználók személyes adatait harmadik személyeknek.

3. Adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelésre önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozat alapján kerül sor, amelyet a kapcsolatfelvételkor ad meg Felhasználó.

3.2. Adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az önkéntes hozzájárulás alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

3.3. A megadott személyes adatokat, azok valódiságát Szolgáltató nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Felhasználó felelős. Bármely e-mail cím megadásakor Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Felhasználó veszi igénybe a szolgáltatást.

4. Kattintási út elemzése

4.1. A weboldal az IP-címeket (számítógép internetes címét) naplózza, hogy nyomon kövesse Szolgáltató a felhasználó tevékenységét, miközben a felhasználó megőrzi névtelenségét. Az adatokat bizonyos trendek és statisztikák vizsgálata miatt elemezi. 

5.1. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

5.2. A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

5.3. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

5.4. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

5.5. Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.255.55.01), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

5.6. A következő cookie-t használjuk:

  • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a látogatásod után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a www.refnyiregyhaza.hu hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a www.refnyiregyhaza.hu egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
  • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az internetes böngésződben milyen beállítást alkalmazol.
  • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
  • Biztonsági cookie.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétel teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

6.2. A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatokat az elévülési időn belül őrizi meg Szolgáltató, amely 5 éves megőrzést jelent. 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

7. Biztonság

7.1. Gondoskodjunk a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissítjük a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően.

8. Adatfeldolgozók megnevezése

8.1. A weboldal üzemeltetése érdekében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe Szolgáltató.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DiMa Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
E-mail cím: info@dima.hu

9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

9.2. Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) e-mailen vagy a postai úton, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

9.3. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – e-mailen vagy a postai úton ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

9.4. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.5. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

9.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

9.7. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

11. Harmadik felek adatfeldogozása

A weboldalon statisztikai okokból Google Analytics kódot használunk. További információ a Google Analytics adatkezelési nyilatkozatában: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A weboldalon megjelenítő videókat a YouTube biztosítja. Továbbá a YouTube az, aki az automatikus szinkronizációs feladatokat látja el. További információ a YouTube adatkezelési nyilatkozatában: http://www.google.com/policies/privacy és a felhasználási feltételeiben: https://www.youtube.com/t/terms

12. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 12. 21. napjától érvényes.
x