Egyedül hit által üdvözülünk - Fáklyás felvonulás Nyíregyházán a reformáció emlékünnepén

Egyedül hit által üdvözülünk - Fáklyás felvonulás Nyíregyházán a reformáció emlékünnepén

  • november 1, 2023

Esernyők alatt és égő fáklyákkal, zsoltárokat énekelve vonult át a több száz lelket számláló gyülekezet templomunktól indulva, a városközponton át az evangélikus templomhoz október 31-én. Régi, szép hagyományt ápolunk azzal, hogy evangélikus testvéreinkkel közösen ünnepeljük a reformáció emléknapját. Noha egész délután bőven hullott az égi áldás, a nyíregyházi gyülekezetek közül eljöttek Kertvárosból, Örökösföldről, Nyírszőlősről a hívek, lelkipásztoraikkal együtt, hogy részesei legyünk az egyházunk megújítását célul tűző reformáció megünneplésének. „Diadalmenet ez, ott volt bennünk a vágy, hogy ide jöjjünk. Mert evangélikus és református testvérek egyöntetűen vallják: Jézuséi vagyunk. Minden reformátori üzenet felemelő” – fogalmazott dr. Gaál Sándor esperes, gyülekezetünk vezető lelkipásztora igehirdetésében. Pál apostolnak a Rómaiakhoz és az Efezusiakhoz írott leveleiből emelte ki az Igét, és hangsúlyozta: egyedül hit által üdvözülhetünk. Reformátor elődeink megfogalmazták a mindmáig érvényes hittételeket, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Jézus Krisztus érdeméért nyerhetjük el az üdvösséget és mindezért egyedül Istené a dicsőség – ma is ezek a református hit alapjai.

2023.10.31. - Fáklyás menet a Reformáció ünnepén

Az örök emberi természetről szólva esperes úr kiemelte: még a hitre jutott emberek is beleesnek abba a hibába, hogy saját jócselekedeteik, fokozott vallási aktivitásuk, hitük mélysége szerint gondolhatnak arra, hogy ez elegendő a bebocsátáshoz a mennyek országába. Isten nem megy bele ilyen alkudozásba – hangsúlyozta esperes úr. A hit Isten ajándéka, aki elkészíti az időt, az alkalmat, a körülményeket, hogy átadhassa nekünk a hit ajándékát. Isten, a Szentlélek és az Ige sóvárgó szomjúságot támaszt bennünk az evangélium meghallására. Épp ezért senki ne dicsekedjen önmagával, ne hasonlítgassa magát a többiekhez, hogy ő mennyire hívő, mert e kegyelem elfogadásával válik számunkra valósággá az üdvbizonyosság.

2023.10.31. - Fáklyás menet a Reformáció ünnepén

 A hit egyrészt ismeret és tudás – honnan számazunk, mi Istennek a szándéka az emberrel? Ez utóbbira a válasz: hogy megtérjen és higyjen. Megérkezett hozzánk Isten Jézus személyében. De jaj annak az egyháznak, amely elrejti Krisztus arcát. Másrészt a hit szívbéli bizalom, nem vonom kétségbe Isten igazságát. Még akkor sem, ha ebben a kemény világban a sátáni kísértés folyamatosan a nyakunkban liheg. Érvényes ez a nyíregyháziakra, csakúgy, mint a Bibliai népekre. 

2023.10.31. - Fáklyás menet a Reformáció ünnepén

Az istentisztelet az evangélikus és a református gyülekezet énekkari szolgálatával folytatódott. Az evangélikus kórust dr. Kovács László Attila lelkipásztor, karnagy vezényelte, orgonán kísért Kiss Zoltán. Újítsd meg életünk, és a Nem vagyok méltó című kórusműveket hallgathattuk meg a csodás akusztikájú, szépen felújított evangélikus templomban. A mi énekkarunk Kissné dr. Mogyorósi Pálma karnagy vezényletével az Erős vár a mi Istenünk, és a Mindenkoron áldom az én Uramat című dicséreteket adta elő. 

2023.10.31. - Fáklyás menet a Reformáció ünnepén

Sztankó Gyöngyi evangélikus lelkipásztor megköszönte esperes úr igehirdetését, az énekkari szolgálatokat, és közös imádsággal zárta az ünnepi istentiszteletet.

Tóth KornéliaHozzászólások

x