Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet

Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet

  • december 2, 2018

2018. december 2-án, advent első vasárnapján a 10.30-kor kezdődő istentisztelet keretében került sor Bodnár Máté és Nagy József Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorainak a beiktatására. Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor a köszöntő szavak után ismertette életútjukat. Bodnár Máté püspök által kirendelt vallásoktató lelkész, lelkészi tanácsos, a Nyírségi Református Egyházmegye Katechetikai Bizottságának elnöke, Nagy József volt nyírpazonyi lelkész, lelkészi tanácsos és a Nyírségi Református Egyházmegye Missziói Bizottságának elnöke, a Nyíregyháza-Örökösföld református közösség lelki vezetője.

Lelkészbeiktatás

Esperes úr a Jerémiás 9,22-23 versei alapján a helyes dicsekedésről szólt mindkettőjükhöz, akik közösségi életre elhívott szolgák, ne emberi módra dicsekedjenek, hanem a dicsekedés tárgya Istenhez vezesse az embereket. Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék, megosztva ezzel az örömöket. Elmondható róluk, hogy hitben élő családban nevelkedtek, kiváló helyen tanultak, zenéhez értő emberek, hitben járó feleségük van, gyermekeiket is hitben nevelik. Templom- és óvodaépítő gyülekezetben folytathatják szolgálatukat, ahol Isten az Úr, a tiszta ige hirdetése vár rájuk. Beiktatásuk pillanatai a presbiterek körgyűrűjében zajlottak, a gyülekezet pedig fennállva fejezte ki tiszteletét. A concessa (szolgálati bizonyítvány) átadása utána a gyülekezeti kórus énekelte a 134. zsoltárt. A köszöntéseket Szabó Zoltán ny. nt. lelkész kezdte, aki 17 évvel ezelőtt indította el Nyíregyháza-Örökösföldön az új gyülekezeti közösség épülését, ahol egy új templom építése hamarosan elkezdődik. Az 1 Kor 15,58 szavait idézte: ”...hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” Gyülekezetünk lelkészei kézfogással fejezték ki köszöntésüket.

Nyeste Ferenc a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka az egyházmegye nevében az 1Timóteus 2,1 versével köszöntött: „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért.” Sápi Tamás a Nyíregyháza-Városi Egyházközség gondnoka az 1 Sámuel 3,10 mondatát idézte: „Szólj, mert hallja a te szolgád.” Sok lelki erőt kívánt az igehirdetésükhöz, legyen élő kapcsolatuk a gyülekezettel, szükség van a szolgálatukra, támogatásukra, a csapatmunkára. A gyülekezet a beiktatott lelkészek családjának ajándék átadásával fejezte ki köszöntését, majd a presbiterek kézfogással köszöntötték a beiktatott szolgatársakat, közben a gyülekezet a 312. adventi éneket énekelte.

Lelkészbeiktatás

A beiktatott lelkészek összetartozásukat ugyanabban a gyülekezetben azzal is kifejezték, hogy a 25. zsoltár megosztott felolvasásával szóltak a gyülekezethez, amely az Isten vezetéséért való könyörgést fejezi ki.

Nagy József az 1-14. versek alapján mondta el prédikációját. Az élet sok területén félelmeink vannak, amelyekről utólag kiderül, hogy semmi sem félelmetes, ha az Úrban bízunk. Dávid életében is sok bizonytalanság volt, de gyermeki hittel imádkozott, szólt Istenhez. Hogyan lehetek támasza az embereknek? Úgy, ha Istenben bízom. Istenre van szükségem, hasznos legyek mind Istennek, mind az emberek számára, mert királyi gyermek vagyok. A szolgálat a 300. ének 2. versével zárult.

Bodnár Máté ugyanennek a zsoltárnak a 15-22 verseit olvasta fel és magyarázta. Lélekben Istenhez emelkedünk, és ez ad boldogságot, ő látja életünket. A földi élet valóságával kell foglalkozni, Isten itt is utat mutat, ő reá figyeljünk, szabadulásra van szükségünk a csapdákból, csak úgy tudunk az ő útján járni. A bűneink csapdájából csak Isten menthet meg, ő könyörülhet rajtunk, a megtartó erő benne van. Isten érkezett el ebben az adventi időben hozzánk. A 397. ének 3. versét énekeltük a prédikáció befejezéseként.

Az ünnepi istentisztelet a 462. énekünkkel zárult, ezt követően a meghívásnak eleget téve a kazettás gyülekezeti teremben szeretetvendégségen vettünk részt, ahol a gyülekezet köszönthette a beiktatott lelkészeket és családtagjaikat, beszélgethettünk egymással.

Istennek adunk hálát a szép rendben, ékesen történt lelkészbeiktató istentiszteletünkért és a két beiktatott lelkipásztor közöttünk végzett és végzendő szolgálataiért.

Horváth CsabaHozzászólások

x

Elhagyott lakáskulcsot találtunk!

Január 6-án, valószínűleg a 10.30-as istentiszteleten hagyott valaki a templomban egy lakáskucslot. A lelkészi hivatalban átvehető!