„Kálvineum” Idősek Otthona

„Kálvineum” Idősek Otthona

Elérhetőség

Az intézmény neve és székhelye:
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség „Kálvineum” Idősek Otthona
Székhelye: 4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28.

Az intézmény fenntartója:
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.

Elérhetőség:
Telefon: 42/475-085
Telefon/Fax: 42/475-278
email: nyvrek.kalvineum@gmail.com

Szociális étkeztetés:
42/476-681
30/604-8609
kalvineumetkeztetes@gmail.com

„Kálvineum” Idősek Otthona

Bemutatkozás

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét” (Gal. 6:2)

A Kálvineum Idősek Otthona 2005 januárjában a fenti bibliai igevers lelkületével nyitotta meg kapuit Nyíregyháza-Sóstófürdőn azon idős emberek előtt, akik életük alkonyát kortársaikkal családias, szép környezetben, szeretetteljes közegben szeretnék megélni. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő vegyes profilú intézményben 5 ellátási forma került kialakításra.

„Kálvineum” Idősek Otthona

Igényelhető ellátások

Idősek otthona

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) gondoskodunk, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

Az idősek otthonában a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézmény 55 férőhelyes, ellátási területe országos. Az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

 • lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, “melegvíz ellátást”
 • napi ötszöri étkeztetést
 • a napi huszonnégy órás szolgálatot,
 • az ellátást igénybe vevők az intézetben a saját ruhájukat viselik; az intézet biztosítja – szükség szerinti ruházattal, ill. textíliával való ellátást és -  a textíliák, ruházat mosását, a házirendben meghatározott módon
 • gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, gyógyszereinek beszerzéséről; ennek keretén belül az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletről, szükség szerinti ápolásról, valamint a szakorvosi ellátáshoz, és kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
 • egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről;
 • a bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevők értékeinek megőrzéséről, melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét a házirendben szabályoztuk
 • alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl.: pedikűr, manikűr, fodrászat, kozmetika, masszőr) melyért – esetenként –önköltséget meg nem haladó mértékű térítési díj is kérhető.

Térítési díjak:

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás:
Az átlagos gondozást igénylő ellátott által fizetett intézményi térítési díj havi mértéke 2018. évben: 88 500 Ft/fő/hó

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás étkezés nélkül:
Az átlagos gondozást igénylő ellátott által fizetett intézményi térítési díj havi mértéke étkezés nélkül 2018. évben: 58 500 Ft/fő/hó

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása:
Fokozott gondozást igénylő (súlyos demens) ellátott által fizetett intézményi térítési díj havi mértéke 2018. évben : 91 500 Ft/fő/hó

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása étkezés nélkül:
Fokozott gondozást igénylő (súlyos demens) ellátott által fizetett intézményi térítési díj havi mértéke étkezés nélkül 2018. évben : 61 500 Ft/fő/hó

Idősek és Demens személyek Nappali ellátása

Engedélyezett férőhelyek száma: 45 fő

Az intézmény alaptevékenysége: A helyi igényeknek megfelelően szociális, egészségi, mentális állapotnak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás.

Működési terület: Nyíregyháza város község közigazgatási területe.

A nappali ellátás nyitva tartása: minden nap 8h-tól 16h-ig

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra a lakosság szükségleteinek megfelelően. Célja az idős emberek egészségügyi, pszichés ellátása, tartalmas klubélet biztosítása azok részére, akik még koruknál fogva képesek bejárni.

A nappali ellátás a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi a demens személyek napközbeni étkeztetését.

A nappali ellátás szolgáltatásai:

 1. tanácsadás,
 2. készségfejlesztés,
 3. háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 4. idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,
 5. esetkezelés,
 6. felügyelet,
 7. gondozás és
 8. közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosítja.

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

A demens személyek nappali ellátása a nappali ellátás részeként kerül megszervezésre.

A demens személyek nappali ellátására szervez:

 • egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel
 • folyamatos gondozói felügyeletet biztosít a nyitvatartási idő alatt

Egyéb szolgáltatásaink:

 • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése
 • Tájékoztatás a jogszabályi változásokról, szociális ellátások igénybevételéről.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése. (szociális támogatások igénybe vétele)
 • Gyógypedagógiai foglalkozások, képességek megtartása, fejlesztő órák
 • Az ellátást igénybe vevők részére, könyvek, sajtótermékek, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök, sporteszközök biztosítása.
 • gyógytorna, masszázs
 • egészségügyi rendelő
 • vásárló túra
 • klubkávéház
 • fodrászat, manikür, pedikür
 • filmklub
 • „kispatyolat”
 • demens ellátás esetén napi egyszeri meleg élelem biztosítása

Térítési díj:

A nappali intézményi ellátás csak napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén térítési díj mentes.

A demens személyek részére nyújtott nappali intézményi ellátás a napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén térítési díj mentes.

A demens személyek részére nyújtott nappali intézményi ellátás a napközbeni tartózkodás és ott étkezés igénybevétele esetén: 300 Ft/nap

Szociális étkeztetés

Működési terület: Nyíregyházai Kistérséghez tartozó települések

Az étkeztetés nyitvatartási rendje: a hét minden napja

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően kerül megszervezésre:

 • az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 • az étel elvitelének lehetővé tételével,
 • lakásra szállításával.

Az étkezés helyben fogyasztására a hét minden napján 11 h-tól, 14 h-ig van lehetőség. Az igénybevevők saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítását kiszállítással biztosítjuk. A kiszállítás a hét minden napján 10h-tól, 13-h-ig kerül megszervezésre.

A szociális étkeztetés megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a hét minden napján.

Az étkeztetés igénybevételénél szociálisan rászorultnak minősül a) a 70. életévét betöltött személy, b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi járadékos, munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy, c) tartósan beteg személy, d) fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy e) és a hajléktalan személy.

A szociális rászorultságot a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a tartós betegséget, fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a háziorvos az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy a fekvő-beteg szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján igazolja.

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a hét mindennapján. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.

Térítési díjak:

Jövedelem határok

Fizetendő térítési díj (Ft/fő/nap)

Kiszállítás 100Ft/cím

0 Ft - 30 000 Ft

190 Ft

30 001 Ft - 38 500 Ft

240 Ft

38 501 Ft - 48 500 Ft

260 Ft

48 501 Ft - 58 500 Ft

300 Ft

58 501 Ft - 68 500 Ft

350 Ft

68 501 Ft - 78 500 Ft

430 Ft

78 501 Ft - 93 500 Ft

480 Ft

93 501 Ft-

500 Ft

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában

Működési és ellátási terület:

A házi segítségnyújtás tekintetében az ellátási terület Nyíregyháza kistérséghez tartozó települések (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő) Közigazgatási területe.

A házi segítségnyújtás hét napos, folyamatos nyitva tartással működik.

A házi segítségnyújtás

 1. a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,
 2. a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás

szolgáltatási elemet biztosít.

Szociális segítés keretében biztosítjuk:

 1. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 2. a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 3. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 4. szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítjuk

 1. az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 2. a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 3. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 4. a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 5. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 6. szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Egy ellátott által fizetett intézményi térítési díj mértéke 2018. évben:

Szociális segítés: 360 Ft/óra

Személyi gondozás: 240 Ft/óra

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott- a fogyatékkal élő személyek számára lakókörnyezetükben nyújt ellátást, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésnek segítése valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása, valamint a személyi szállítás révén.

Nyitvatartás: A támogató szolgáltatás hétfőtől-péntekig 8 -16:20 óráig működik.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,  információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

A támogató szolgáltatás szolgáltatásai:

 1. gondozás,
 2. készségfejlesztés,
 3. tanácsadás,
 4. szállítás,
 5. felügyelet,
 6. gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 7. háztartási segítségnyújtás és
 8. esetkezelés

Térítési díj:

Személyi segítés intézményi térítési díja: 240- Ft/egység, azaz száz forint/egység

Személyi szállítás intézményi térítési díja: 30 Ft/km

„Kálvineum” Idősek Otthona

Letölthető dokumentumok

Kérelmek

KÉRELEM idősek otthona 2018 (Letöltés)

Kérelem szociális étkeztetéshez (Letöltés)

„Kálvineum” Idősek Otthona

Álláshirdetések

Jelenleg nincsenek nyitott állásaink, de küldje el önéletrajzát adatbázisunkba.

Küldje el önéletrajzát

Önéletrajzát megkaptuk! Reagálni fogunk, amint aktuálissá válik!
Hiba történt! Kérem próbálkozzon újra később!
„Kálvineum” Idősek Otthona

Kapcsolat

Köszönjük az üzenetetét! Hamarosan reagálunk!
Hiba történt! Kérem próbálkozzon újra később!