Igényelhető ellátások

 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

 

A szociális étkeztetés megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a hét minden napján.

Az étkeztetés igénybevételénél szociálisan rászorultnak minősül

 • a 70. életévét betöltött személy,
 • a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi járadékos, munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy,
 • tartósan beteg személy,
 • fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy e) és a hajléktalan személy.

A szociális rászorultságot a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a tartós betegséget, fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a háziorvos az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy a fekvő-beteg szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján igazolja.

 

A szolgáltatási önköltségre tekintettel a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség „Kálvineum” Idősek Otthona –Szociális étkeztetés intézményi térítési díjának összege
2022. március 01. napjától az alábbiak szerint alakul:

 

Jövedelem határok

Térítési díj Ft/fő/nap

0Ft-30 000Ft

205 Ft

30 001Ft- 38 500Ft

255 Ft

38 501 Ft-48 500 Ft

275 Ft

48 501 Ft-58 500 Ft

325 Ft

58 501 Ft-68 500 Ft

375 Ft

68 501 Ft-78 500 Ft

465 Ft

78 501 Ft-93 500 Ft

520 Ft

93 501 FT-113 500 Ft

550 Ft

113 501 Ft- 150 500 Ft

580 Ft

150 501 FT-

590 Ft

Kiszállítás: 105 Ft/cím


Érdeklődni:  +36 30 185-5295, +36 30 777-6439 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS   

A házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 

A házi segítségnyújtás az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Személyi gondozás keretében biztosítjuk:

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:

Egy ellátott által fizetett intézményi térítési díj mértéke:

 

Jövedelem

Térítési díj

0 Ft - 39 999 Ft

Térítési díj mentes

40 000 Ft – 99 999 Ft

300 Ft/gondozási óra

100 000 Ft -119 999 Ft

330 Ft/gondozási óra

120 000 Ft- 149 999 Ft

360 Ft/gondozási óra

150 000 Ft-179 999 Ft

390 Ft/gondozási óra

180 000 Ft-209 999 Ft

420 Ft/gondozási óra

210 000 Ft-

450 Ft/gondozási óra

  

A szolgáltatás térítési díja:

Szociális segítés: 300 Ft/óra

Érdeklődni: 42/475-085

 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS  

 

A támogató szolgáltatás keretében segítséget nyújtunk a fogyatékossággal élők részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Igénybe vehető szolgáltatások:

A személyi segítő szolgáltatás:

 • ápolás
 • gondozás
 • háztartási segítségnyújtás
 • felügyelet biztosítása
 • ügyintézésben való segítségnyújtás

 

A szállító szolgálat:

Segítséget nyújtunk az óvodába, iskolába, munkahelyre, vagy más intézménybe való eljutásban, illetve segítjük az ellátottakat a közszolgáltatások igénybevételéhez való eljutásban, melyhez igény szerint kísérőt is biztosítunk

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE:

Fogyatékossági támogatás (FOT), vagy magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolása.

 

Egy ellátott által fizetett intézményi térítési díj mértéke:

Az ellátás munkanapokon vehető igénybe: 8 órától-16:20 óráig

Az ellátás térítési díj ellenében vehető igénybe, melynek összege:

személyi segítés esetén: 300 Ft/óra

szállító szolgálat esetén: 60 Ft/km.

További információ: Sipos Melinda / szolgáltatásvezető (06-30/551-7106)

 

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra a lakosság szükségleteinek megfelelően

A nappali ellátás a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Szolgáltatások:

Szabadidős programok, filmvetítés, kirándulás, kertészkedés, gyöngyfűzés, kézműves foglalkozások, társasjátékok, bábjátékok készítése használata, ügyességi, sport vetélkedők szervezése, háztartási ismeretek elsajátítása.

Egyéni, csoportos fejlesztés, mozgásterápiás foglalkozások, speciális torna biztosítása gyógytornász közreműködésével, mentálhigiénés fejlesztés, kommunikációs fejlesztés, személyre szabott bánásmód, önértékelés, stresszkezelés, konfliktus helyzetek megelőzése, egyéni és csoportos beszélgetések során. Életvitelt segítő, szociális készség, önellátás, munkakészség fejlesztése heti rendszerességgel.

Kulturálisszellemi programok szervezése. Ünnepek, névnapok megrendezése, évszaknak megfelelő hagyomány őrző népszokások felelevenítése. Szabadtéri programok, szalonnasütés, labdázás, városnézés. Tudatos szemléletformáló rendezvényeken való részvétel társadalmi integráció elősegítése.

Egészségügyi alapellátás programok: Orvosi vizsgálat, szűrő vizsgálatok meglétének figyelemmel kísérése. Fizikoterápia, gyógymasszázs igénybevételének lehetőségével, egészségügyi rehabilitáció. Egészséges életmódra nevelés, megelőzés felismerésének tudatosítása. Egészségügyi előadások szervezése.

 

Intézményünkben a gondozási feladat komplex rehabilitációra épül. A szociális szolgáltatást igénybe vevő részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást biztosítunk, amelyek során az ellátott szociális testi és szellemi állapotának megfelelő helyreállítás történik az igénybe vevő hiányzó, korlátozottan meglévő szükségleteinek kielégítésére fókuszálva.

 

Az idősek nappali ellátás igénybevétele térítési díj mentes.

 

DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA

 

A demens személyek nappali ellátása a nappali ellátás részeként kerül megszervezésre.

 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra. 

Igénybe vehetik: a Nyíregyházán élő a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyek.

 

A nappali ellátás szolgáltatásai:

 • igény szerint ebéd biztosítása
 • tanácsadás, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 • készségfejlesztés, gyógypedagógiai foglalkozások, képességek megtartása, egyéni fejlesztés
 • esetkezelés,
 • felügyelet, gondozói felügyelet folyamatos biztosítása a nyitvatartási idő alatt
 • gondozás
 • közösségi fejlesztés
 • szabadidős programok szervezése
 • szükség szerint a szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel
 • tájékoztatás szociális ellátások igénybevételéről.
 • gyógytorna, masszázs

 

A demens személyek nappali ellátásban az alábbi foglalkozások kerülnek megszervezésre:

A demencia súlyosságának megállapítását  igazoló orvosi dokumentáció alapján a  pszichiáterből és mentálhigiénés munkatárs szakértői team javaslatot tesz  az ellátott  foglalkoztatásának módjára, módszereire. A foglalkoztató személyzet tagjai a továbbiakban ez alapján havi foglalkoztatási tervet készítenek, és megkezdik a demens betegek célzott terápiás célú foglalkoztatását egyéni és kiscsoportos formában.

 

Foglalkozásterápiák: Kreatív-terápiák alkalmazásával az alkotókészség fenntartása, az eddig látott/észlelt dolgoknak új értelmet adni, létrehozni. Kézügyességet fenntartani, gondolkodást ösztönözni.

 

Naponta változó kreatív terápiák alkalmazása: papírhajtogatás, origami, termékekből képek, díszítő elemek készítése (gesztenye, dió, almamag, makk, napraforgó, dinnyemag), háztartási hulladékból használati tárgy (műanyag dobozból írószertartók, ajándékdobozok), textilhulladékból használati tárgyak, díszek, fonalhulladékból virág, állatfigurák kötése, horgolása.

 

Játékterápiák: alkotó játékok (képkirakó, összerakó, építő), ügyességi játékok (labdával, karikával, asztali foci, gombfoci), logikai játékok (dominó, sakk, malom), társasjátékok, szerepjátékok.

Biblioterápia: Irodalmi alkotások, kisebb művek zárt, kerek részleteinek felolvasása, érzelmi, indulati feldolgozása.

Zeneterápia: Passzív műélvezet (népzene, operett, nóták hallgatása, népdalok éneklése, tanulása).

ERGO terápiás foglalkozások (újratanulási tréning) a hét minden napján másfajta tevékenység gyakorlása.

Cél: önellátási képesség megtartása

 

 • testápolás (fésülködés, bőrápolás),
 • szájhigiéne (fogmosás, műfogak ápolása),
 • tisztálkodás (fürdés-szappanozás, leöblítés, törülközés),
 • öltözés-vetkőzés (ruházat fel-levétel sorrendje),
 • evés,- ívás (tálalás, terítés, étel-ital szájhoz vitele),
 • segédeszközök használata, gondozása (szemüveg, hallókészülék, járókeretek),
 • valamint gyógyszerelés, egészségmegőrzés, funkcionális kommunikáció, funkcionális mobilitás, közösségi mobilitás, vészhelyzetek kezelése).

 

 

Játékterápiák: funkciójátékok (mozdulat, hangadás utánzása), ügyességi játékok (labda, karika dobás). Cél: önálló mozgás megtartás.

Memória tréning: memória javítás – bevéséssel (versek, mondókák, személyes adatok ismétlése, asszociativitás – visszapörgetés (események, mesék, történetek újramondatása). Cél: emlékező képesség javítása, kommunikáció, figyelem szinten tartása.

Mozgásterápiák: ritmusgyakorlatok: lendületes kézmozgások megadott ütemben, sorrendben, gesztusterápiák – non verbális mozgások, torna: kisterjedelmű kézmozgások (szivacs, tüskés labda, gumiszalag). Cél: a mozgásos gátlások/késztetések; kényszerek normalizálása

 

A csoportos foglakozások kiegészülnek aromaterápiával (évszak, időjárás, foglalkozásfajta alapján változik)

  

 

Az intézmény hét minden napján, folyamatosan nyitva tart, 8 órától 16 óráig.

 

A demens személyek részére nyújtott nappali intézményi ellátás a napközbeni tartózkodás igénybevétele esetén térítési díj mentes.

 

A demens személyek részére nyújtott nappali intézményi ellátás a napközbeni tartózkodás és ott étkezés igénybevétele esetén : 910 Ft/nap

Étkezések térítési díjai(igény szerint igénybe vehető):

reggeli: 190.Ft

tízórai: 60Ft

ebéd: 600 Ft

uzsonna: 60 Ft

 

 

Vállaljuk az intézménybe való be- és hazaszállítását.

 

Érdeklődni: Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség  „Kálvineum” Idősek Otthona

*4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. ( 42/475-085, 475-278 ( 30/604-8432 )

 

 

IDŐSEK OTTHONA

 

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, teljes körű ellátásáról gondoskodunk.

 

Az idősek otthonában a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket látunk el

 

Az idősek otthona tekintetében az ellátási terület országos.

A bentlakásos intézmény 55 fő ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít.

Az intézményben teljes körű gondozási tevékenység végzünk, mely olyan fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Az idősek otthona szolgáltatásai

 • biztosítja a lakhatást, a folyamatos fűtést, világítást, “melegvíz ellátást”;
 • napi ötszöri étkeztetést;
 • a napi huszonnégy órás felügyeletet,
 • az ellátást igénybe vevők az intézetben a saját ruhájukat viselik; az intézet biztosítja – szükség szerinti ruházattal -, ill. textíliával való ellátást és a textíliák, ruházat mosását, javítását, a házirendben meghatározott módon
 • gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, gyógyszereinek beszerzéséről; ennek keretén belül az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról, rendszeres orvosi felügyeletről, szükség szerinti ápolásról, valamint a szakorvosi ellátáshoz, és kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról,
 • gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről;
 • alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl.: pedikűr, manikűr, fodrászat, kozmetika, masszőr)

 

Térítési díj:

Intézményi térítési díjának összege 2022. március 01. napjától 

 

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 

Az átlagos gondozást igénylő ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke 2022. évben:

3 520 Ft/fő/nap

 

Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás étkezés nélkül: 

Az átlagos gondozást igénylő ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke étkezés nélkül 2022. évben:

2 420 Ft/fő/nap    

 

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: 

Fokozott gondozást igénylő (középsúlyos, súlyos demens) ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke 2022. évben :

3 730 Ft/fő/nap

 

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása étkezés nélkül:

Fokozott gondozást igénylő (középsúlyos, súlyos demens) ellátott által fizetett intézményi térítési díj napi mértéke étkezés nélkül 2022. évben :

2 630 Ft/fő/nap     

  

A belépési hozzájárulás mértéke: 

A különálló egyágyas lakrész igénybevétele esetén: 2 200 000,- Ft.

Az osztott lakrészben elhelyezkedő egyágyas lakószoba igénybevétele esetén: 1 100.000,- Ft 

 

További felvilágosítás: https://kalvineumidosekotthona.hu/

x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!