Igényelhető ellátások

Nappali ellátás

Igénybevevők köre: a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

Időskorú személyeknek nyújt alapszolgáltatást, ahol a nappali ellátás részeként, demens személyek is szolgáltatásban részesülnek.

 A hat napos nyitva tartás a következők szerint alakul:

 • hétfőtől-péntekig: 7:00-től 16:00-ig,
 • szombaton: 7:00-től 14:00-ig.

 

A nappali ellátás reggeli nyitva tartásával kívánjuk segíteni azt, hogy a hozzátartozók nyugodtan tudjanak elindulni munkahelyükre. További segítség a nyíregyházi ellátást igénybevevőknek az, hogy a szállítás térítésmentes.

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el. /1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 84/A§-a alapján/

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai:

 • Intézményünk több egészségügyi szűrést szervez a bentlakók számára, így, ezeket a szolgáltatásokat a nappali ellátásban részesülők is igénybe tudják venni,
 • igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve időskorúak nappali ellátása esetén,
 • szabadidős programok, rendezvények szervezése,
 • napilapok, könyvtár szolgáltatásainak biztosítása,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése,
 • vérnyomás, vércukormérés,
 • a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
 • szakember irányításával tornaterem használata,
 • egyéni és csoporttorna biztosítása,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • pszichiáter, belgyógyász szakorvos, pszichológus szolgáltatásainak igénybevétele,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Demens személyek nappali ellátásánál:

 • alapvető célunk, hogy a demenciával küzdő idős ember szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és lelki egyensúlyának megtartása mellett élje az életét,
 • kognitív zavarai mellett is érzékelje azt a gondoskodó szeretet, amivel körbevesszük, olyan támogatást kapjon, amivel élvezni tudja az adott pillanat örömét, és késleltetni tudjuk az állapota rosszabbodását,
 • önellátási képessége megtartása mellett is kielégítettek legyenek szükségletei és meg tudja őrizni emberi méltóságát,
 • fontos számunkra, hogy aktívan töltse napjait, segítői közreműködéssel, ezért
 • egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel,
 • az egyéni gondozási terv elkészítése a demencia centrum szakvéleménye és a szociális és mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján,
 • a tartalmas napirend, a változatos tevékenységi formák, foglalkozások segítik az ellátottak aktivitásának megtartását,
 • meglévő képességeiket minél hosszabb ideig megőrizzük és fejlesszük,
 • továbbá a biztonság megteremtése érdekében, gondozói felügyelet folyamatos biztosítása a nyitvatartási idő alatt.

További részletek a Szakmai Programban

Idősek Otthona

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátásról) gondoskodunk. 

Az idősek otthonában a törvényi előírások figyelembevételével került kialakításra az intézményi lakókörnyezet. Az épületek teljesen akadálymentesítettek, három szinten, öt pavilonban, a lakószobák egy,- kettő ágyasak.

Az ellátást igénybevevők részére, a második emeleti pavilonunkban egyágyas elhelyezésre lettek kialakítva a szobák. Házastársak részére apartman jellegű elhelyezést tudunk biztosítani. A szobákban működik a nővérhívó rendszer, valamennyi lakószoba tűzjelző készülékkel és vezetékes telefonkészülékkel van felszerelve.

A lakóink könnyebb tájékozódása érdekében a gondozási egységek folyosói és szobái, eltérő színekkel lettek megkülönböztetve.

Két lakószobához tartozik egy WC és egy zuhanyzó, kézmosóval, fürdőszoba szekrényekkel, és egyéb kényelmi eszközökkel ellátva.

Intézményünk telephelye Nyíregyháza, Etel-köz 11-13.sz alatt a Jósa városban található. A belváros közelsége miatt, a hozzátartozók előszeretettel választják az 50 férőhelyes otthont. A helyi autóbuszjárat igénybevételével könnyen megközelíthető. Elhelyezkedése optimális, mivel közel van a sóstói erdő, a nyíregyházi főiskola botanikus kertje, ahová néhány perc sétával eljuthatnak az otthon lakói. Négy pavilonban 1, 2, 3, illetve 4 ágyas lakószobába kerülnek elhelyezésre az ellátást igénylők. A szobák elsősorban intézményi bútorzattal vannak berendezésre.

Ellátandó célcsoport:

Az idősek otthonában, a székhely és a telephely esetében is a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 68. § (1) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Az alábbi diagrammon szemléltetjük a jelenlegi életkor szerinti megoszlást. Megfigyelhető, hogy többségben a női 80-90 éves korú ellátottjaink élnek otthonunkban.

További részletek a Szakmai Programban

Demens ellátó részleg

A demens ellátás célja, hogy az időskori demenciában szenvedők részére biztonságos, optimális gondozási környezetet, biztosítsunk ellátásuk során.  A mentálisan hanyatló idős emberek számára, fontos, hogy még mobilizálható készségeinek funkcionális megerősítésére, megőrzésére törekedjünk.

A demencia egy olyan tünet együttes, melyet a központi idegrendszer általában krónikus és progrediáló természetű megbetegedése okoz. A funkciózavarhoz társul az emocionális kontroll, a szociális viselkedés, és a motíváció károsodása.

Személyre szabott gondozási tervet készítünk team munkában, mely tartalmazza az aktuális fizikai és mentális állapotot. Cél a demencia folyamatának lassítása, különböző foglalkoztatási módszerek, (csoportfoglalkozások, memóriatréningek) egyéb tevékenységek alkalmazásával. Rögzítjük az ápolói-gondozói munka folyamatát, a segítségnyújtás megtervezését.

A demens lakók állapotfelméréseiben pszichológus, illetve szociális és mentálhigiénés munkatársak együttműködnek. Az állapotfelmérés MMS teszt segítségével történik, a szinten tartó fejlesztő foglalkozások napi rendszerességgel kerülnek megszervezésre, az adott gondozási egységben.

Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

A demens ellátás biztosítása során, előtérbe helyeztük a biztonságos környezet megteremtését.

A demens ellátás területén a lakók elhelyezése 3 ágyas lakószobákban történik, mind a lakószobák, mind a közlekedő folyosó tágasak, és természetes fénnyel megvilágítottak, jelzésekkel ellátottak.

Ellátandó célcsoport:

Középsúlyos, - vagy súlyos demens szakvéleménnyel rendelkező idősek, akik térben - időben desorientaltak, mentális képességeik folyamatosan hanyatlanak.

Az a középsúlyos, illetve súlyos demencia kórképben szenvedő beteg vehető fel, akinek megbetegedését, kórképe súlyosságát a területileg illetékes Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott Demencia Centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével megállapítja, és igazolja.

Időskorúak Gondozóháza

Az időskorúak gondozóháza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 82.§.-nak megfelelően ellátást biztosít azon időskorú, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból kifolyólag otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Ellátandó célcsoport:

A tartós bentlakásos elhelyezés iránti igény növekedésével párhuzamosan megjelent az átmeneti elhelyezést kérők száma. Évszakonként más-más okokat és időtartamokat nevesítve. Őszi-téli hónapokban a téli időjárás miatt, fűtési,- közlekedési, bevásárlási nehézségek okoznak gondot és ezért igénylik az elhelyezést 4-6 hónapos időtartamra.

Tavaszi, nyári időpontban lakásfelújítás, festés, fűtéskorszerűsítés idejére, illetve nyári üdülés, pihenés céljából 2-3 hetes, 1 hónapos elhelyezésre tartanak igényt. Az év teljes szakában hozzátartozó-gondozó kórházi kezelése céljából szeretnék gondozottjukat, ápoltjukat biztonságos helyen, szakszerű ellátásban tudni.

Az időskorúak gondozóházában az életkor szerinti megoszlásnál megfigyelhető, hogy kevesebb férfi igényli a szolgáltatást. Ez magyarázható a születéskor várható élettartammal.

Az ellátást igénybevevők számára 3 ágyas lakószobát tudunk biztosítani az ellátást igénybevevők számára. 2015-ben kisebb beruházást valósítottunk meg azért, hogy a lakóknak nyáron jobb közérzetet tudjunk biztosítani. A közlekedő folyosókra, nagyteljesítményű falra szerelhető ventillátorokat vásároltunk.

Pszichiátriai Betegek Otthona

A pszichiátriai betegek otthonában az önálló életvitelre nem képes, eltérő önellátási szinten lévő ellátottak egyénre szabott, minél magasabb szintű ellátása, önellátásuk mértékének javítása, illetve a meglévő képességeik minél hosszabb ideig való szinten tartása, szabadidejük tartalmas eltöltésének megszervezése, közösségi kapcsolataik fejlesztése, ezáltal életminőségük javítása. A pszichiátriai betegek otthonába 3 ágyas lakószobát tudunk biztosítani, az ellátást igénybevevők számára.

Ellátandó célcsoport:

Az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

x

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ!

Részletes tájékoztatásért kattintson ide!