Dr. Jenei Péter

Dr. Jenei Péter

  • pótpresbiter

Bemutatkozás

1983-ban születtem Debrecenben. Édesapám, Jenei Zoltán ref. lelkész, a Debrecen-Széchenyi kerti Ref. Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora. Édesanyám, Madar Mária Piroska programozó matematikus, a Debreceni Ref. Hittudományi Egyetem (DRHE) Tanulmányi Osztályának nyugalmazott tanulmányi előadója. Négyen vagyunk testvérek, bátyám, Zoltán ref. lelkész, nővérem, Annamária ref. lelkész, vallástanár, alkalmazott grafikus, öcsém, Tamás matematikus. Én ref. vallástanárként végeztem a DRHE-n, 2013-tól – az állami iskolai hittanoktatás bevezetésétől kezdve – az MRE Zsinatának alkalmazásában szolgálok.
Vallástanári szolgálatomat 2013-ban édesapám mellett kezdtem meg, 2019-től pedig a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség vallástanára vagyok; szolgálatom első renden a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban végzem, 250 főt meghaladó református diákság körében. Feleségem, Hurja Bettina Valéria református lelkész, doktorandusz. Isten ajándékaként két fiúgyermeket nevelhetünk, Jenei Péter Nátánt és Jenei Levente Álmost.
Általános iskolai tanulmányaimat Esztárban kezdtem meg, ahol édesapám lelkészként szolgált. Az iskolát Debrecenben folytattam, majd a hatodik osztályt követően 1996-ban az újrainduló Debreceni Ref. Kollégium Dóczy Gimnáziumának első osztályába kerültem. 2002-ben érettségiztem, ugyanebben az évben felvételiztem a DRHE-re. Tanulmányaimat 2003-ban egy angliai diakóniai év (Wycliffe Bibliafordító Központ) után kezdtem meg, az újonnan indult református vallástanár szak első évfolyamában.
A teológiai tudományokat hamar megszerettem, mélyebb művelésükre számos lehetőségem kínálkozott az egyetemi évek alatt. 2007-től egy tanévet az Egyesült Államokban töltöttem. 2009-ben az OTDK-n országos első helyezést értem el a bibliai vendégszeretet témakörével. 2009-ben végeztem a teológián, majd ugyanebben az évben felvételt nyertem a DRHE Doktori Iskolájába. A doktori témám: Az idegen és a jövevény az ókorban és a XXI. században. Doktori fokozatot 2014-ben summa cum laude minősítéssel szereztem. A doktori képzés évei alatt, illetve azt követően további ösztöndíjakban részesültem (Észak-Írország, Dél-Afrika).
A teológiai tudományok művelése mellett a gyülekezeti szolgálat mindig jelentős szerepet töltött be az életemben, szüleim szolgáló élete nagy hatást gyakorolt rám. Lelkészgyerekként lehetőségem nyílt a gyülekezet életében egészen közelről is részt venni, illetve szolgálatokat végezni. 2003–2012 között a Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközségben ifjúsági csoportvezetőként, énekvezetőként a konfirmandus korosztálytól a fiatal felnőtt korosztályig több csoport szolgálattevője is lehettem.
Az angliai diakóniai évben születő személyes hitem az egyetemi tanulmányok, illetve a gyülekezetben végzett önkéntes szolgálatok együttes hatására formálódott élő hitté. Felnőttként édesapám gyülekezetéből kirepülve továbbra is szívemen viselem a fiatalok sorsát és életét; hivatásom és életcélom, hogy az Isten által nekem adott teológiai tudást és Krisztusba vetett hitet a következő generációk ifjúságának, fiataljainak, valamint mindenkori diákjainak közvetíthessem és átadhassam.

x